Leicester v Sevilla, Juventus v Porto - Yemekyapmak