Manchester United v St Etienne, Tottenham - Yemekyapmak